What are you looking for?

Hammered Washers

Guryev 1:0 6′00″ 1:0
Guryev
Yaroslavov 2:0 9′00″ 2:0
Yaroslavov
9′30″ 2:1 Maksimov
23′00″ 2:2 Chayka
Kozlov 3:2 31′00″ 3:2
Kozlov
38′00″ 3:3 Maksimov
43′00″ 3:4 Bitsadze

Hammered Washers

Guryev 1:0 6′00″ 1:0
Guryev
Yaroslavov 2:0 9′00″ 2:0
Yaroslavov
9′30″ 2:1 Maksimov
23′00″ 2:2 Chayka
Kozlov 3:2 31′00″ 3:2
Kozlov
38′00″ 3:3 Maksimov
43′00″ 3:4 Bitsadze