What are you looking for?
22 April 2019, 16:40
0 – 21
0:4 0:11 0:6
Referee: Anton Matskiv, Alexey Gerasimov, Eduard Gorshkov

Hammered Washers

01′04″ 0:1
Artur Muftakhov (Shaikhlislamov, Akhmetkhanov)
02′10″ 0:2
Ilnaz Gabdulislamov (Guzovskiy)
13′03″ 0:3
Damir Mamaev (Mansvetov)
14′57″ 0:4
Stepan Kuryachenkov (Shaikhlislamov, Idiyatullin)
15′17″ 0:5
Robert Idiyatullin (Asadulin, Kuryachenkov)
16′06″ 0:6
Nikita Akhmetkhanov (Zhigalov)
17′39″ 0:7
Bogdan Ivanov (Guzovskiy, Vogelnest)
18′09″ 0:8
Alan Shaikhlislamov (Asadulin, Idiyatullin)
18′30″ 0:9
Artur Muftakhov (Shaikhlislamov, Khisamov)
19′33″ 0:10
Ilya Tyrsin (Mamaev, Plotnikov)
20′39″ 0:11
Ilnaz Gabdulislamov (Guzovskiy, Salimov)
21′41″ 0:12
Mark Vogelnest (Idiyatullin, Kuryachenkov)
24′35″ 0:13
Mark Vogelnest
27′32″ 0:14
Ilya Tyrsin (Mansvetov)
28′37″ 0:15
Nikita Mansvetov (Mamaev)
30′54″ 0:16
Alexey Guzovskiy
31′27″ 0:17
Askar Salimov (Idiyatullin)
33′01″ 0:18
Nikita Akhmetkhanov (Muftakhov)
36′20″ 0:19
Robert Idiyatullin (Shaikhlislamov, Kuryachenkov)
38′31″ 0:20
Askar Salimov (Guzovskiy)
44′35″ 0:21
Kamil Asadulin
Boxiong Yu
Boxiong Yu
Daichen Li
Daichen Li
Jiayi Liu
Jiayi Liu
Jiayi Wang
Jiayi Wang
Jiayou Wen
Jiayou Wen
Kyle Li
Kyle Li
Nathan Li
Nathan Li
Qijinnuo Zhu
Qijinnuo Zhu
Ryan Li
Ryan Li
Sun Leran
Sun Leran
Xinzhang Li
Xinzhang Li
Yanbin Song
Yanbin Song
Yang Shangkuan
Yang Shangkuan
Yinquan Wu
Yinquan Wu
Yonglin Wang
Yonglin Wang
Yunyi Peng
Yunyi Peng
Yupeng Shi
Yupeng Shi
Alan Shaikhlislamov
Alan Shaikhlislamov
Alexey Guzovskiy
Alexey Guzovskiy
Amir Khafizov
Amir Khafizov
Arseniy Gordienko
Arseniy Gordienko
Artur Muftakhov
Artur Muftakhov
Askar Salimov
Askar Salimov
Bogdan Ivanov
Bogdan Ivanov
Damir Mamaev
Damir Mamaev
Danil Khisamov
Danil Khisamov
Dmitriy Plotnikov
Dmitriy Plotnikov
Egor Dyakonov
Egor Dyakonov
Ilnaz Gabdulislamov
Ilnaz Gabdulislamov
Ilya Tyrsin
Ilya Tyrsin
Kamil Asadulin
Kamil Asadulin
Kirill Tkachev
Kirill Tkachev
Makar Zhigalov
Makar Zhigalov
Mark Vogelnest
Mark Vogelnest
Mikhail Povarov
Mikhail Povarov
Nikita Akhmetkhanov
Nikita Akhmetkhanov
Nikita Mansvetov
Nikita Mansvetov
Robert Idiyatullin
Robert Idiyatullin
Stepan Kuryachenkov
Stepan Kuryachenkov

Hammered Washers

01′04″ 0:1
Artur Muftakhov (Shaikhlislamov, Akhmetkhanov)
02′10″ 0:2
Ilnaz Gabdulislamov (Guzovskiy)
13′03″ 0:3
Damir Mamaev (Mansvetov)
14′57″ 0:4
Stepan Kuryachenkov (Shaikhlislamov, Idiyatullin)
15′17″ 0:5
Robert Idiyatullin (Asadulin, Kuryachenkov)
16′06″ 0:6
Nikita Akhmetkhanov (Zhigalov)
17′39″ 0:7
Bogdan Ivanov (Guzovskiy, Vogelnest)
18′09″ 0:8
Alan Shaikhlislamov (Asadulin, Idiyatullin)
18′30″ 0:9
Artur Muftakhov (Shaikhlislamov, Khisamov)
19′33″ 0:10
Ilya Tyrsin (Mamaev, Plotnikov)
20′39″ 0:11
Ilnaz Gabdulislamov (Guzovskiy, Salimov)
21′41″ 0:12
Mark Vogelnest (Idiyatullin, Kuryachenkov)
24′35″ 0:13
Mark Vogelnest
27′32″ 0:14
Ilya Tyrsin (Mansvetov)
28′37″ 0:15
Nikita Mansvetov (Mamaev)
30′54″ 0:16
Alexey Guzovskiy
31′27″ 0:17
Askar Salimov (Idiyatullin)
33′01″ 0:18
Nikita Akhmetkhanov (Muftakhov)
36′20″ 0:19
Robert Idiyatullin (Shaikhlislamov, Kuryachenkov)
38′31″ 0:20
Askar Salimov (Guzovskiy)
44′35″ 0:21
Kamil Asadulin

Penalty

11 photo